x
- Careers -

Application Form

  1. Application Requirements
  2. Enter information
  3. Confirm information
  4. Finished

Enter information

Desired Position Develop and produce website, mobile game application

Personal information

First name Required
Last name Required
Birthday Required
Gender Required
E-mail address Required Please re-enter for confirmation.
Address Required
Cell phone number Required -

Employment Status

Current Employment
Most Recent Salary

File attachment

*Acceptable formats Excel, HTML, PDF, PowerPoint, Word, text, image (GIF/JPEG/TIFF)
*Size limit per file: maximun 20MB

XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Các thỏa thuận sau đây đưa ra điều kiện xử lý thông tin cá nhân cung cấp khi nộp hồ sơ thông qua trang này.

1. Thông tin cá nhân
Các thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin có thể được sử dụng để xác định một cá nhân (hoặc bất kỳ thông tin có thể được kiểm tra đối với các thông tin khác để xác định một cá nhân), không giới hạn tên, ngày sinh của họ và thông tin mô tả khác như yêu cầu ở trên.

2. Người nộp đơn
Người nộp đơn là bất kỳ những cá nhân đã điền vào các thông tin như yêu cầu ở trên, với ý định ứng tuyển cho một vị trí công việc.

3. Xử lý thông tin cá nhân.
Công ty TNHH Ambition Việt Nam sẽ xử lý tất cả các thông tin cá nhân theo một cách không bao giờ chia sẻ hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba. Thông tin cá nhân sẽ chỉ được cung cấp cho những người có sự cho phép, được đưa ra bởi Công ty TNHH Ambition Việt Nam.

4. Mục đích của việc thu thập thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân sẽ được thu thập thông qua việc điền vào các mẫu trên web này của người nộp đơn, với mục đích sử dụng cung cấp thông tin cho quá trình xem xét ứng viên nộp đơn cho một vị trí công việc tại công ty TNHH Ambition Việt Nam.

5. Sử dụng thông tin cá nhân.
Công ty TNHH Ambition Việt Nam cam kết sẽ không phân phối bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bất kỳ bên thứ ba, ngoại trừ trong các trường hợp như quy định dưới đây.

* Trong trường hợp theo qui định của pháp luật.
* Trong trường hợp có yêu cầu từ phía cơ quan nhà nước hoặc cơ quan tư pháp
* Trong trường hợp có thỏa thuận không tiết lộ bí mật giữa Công ty TNHH Ambition Việt Nam với đơn vị cộng tác hay các công ty trực thuộc

After processing Personal Information to remove any personally identifiable information, raw data may be offered to third parties for statistical purposes.

6. Việc điền thiếu thông tin cá nhân
Công ty TNHH Ambition Việt Nam yêu cầu điền đầy đủ thông tin cá nhân. Vì thế, nếu có bất kỳ ứng viên nào điền không đầy đủ thông tin như yêu cầu, đơn ứng tuyển của người đó có thể sẽ không được xem xét.

7. Về việc yêu cầu xem lại, chỉnh sửa và hủy bỏ thông tin cá nhân.
Trong trường hợp có yêu cầu của một người nộp đơn muốn xem lại, chỉnh sửa hoặc loại bỏ thông tin cá nhân của họ, yêu cầu đó sẽ được giải quyết một cách nhanh nhất có thể. Nếu một yêu cầu sửa đổi thông tin cá nhân bao gồm bổ sung thêm thông tin chưa được đề cập khi nộp đơn thì Công ty TNHH Ambition Việt Nam vẫn sẽ chấp nhận những thông tin mới nhất được cập nhật để xem xét.

8. Thắc mắc.
Trong trường hợp có yêu cầu cho xem lại, điều chỉnh hoặc loại bỏ thông tin cá nhân, hoặc bất kỳ thắc mắc khác liên quan đến thông tin cá nhân đã nộp, Xin bạn vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Ambition Việt Nam thông qua địa chỉ e-mail dưới đây.
Email: dhai@ambition.vn

9. Thay đổi điều khoản áp dụng
Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào, mà không cần sự chấp thuận của ứng viên.

Công ty TNHH Ambition Việt Nam
Phòng nhân sự.

Reset Information Confirm Information

Page Top