top area

Form đăng ký

apply form

Hãy nhập thông tin

Hãy nhập thông tin

Loại công việc ứng tuyển Programmer

Thông tin cá nhân

Tên Mục bắt buộc Mục bắt buộc Họ  Tên 
Ngày tháng năm sinhMục bắt buộc Mục bắt buộc
Giới tínhMục bắt buộc Mục bắt buộc
Địa chỉ mailMục bắt buộc Mục bắt buộc

Chữ số chế độ byte đơn

* Để xác nhận, phiền bạn nhập thêm lần nữa


Chữ số chế độ byte đơn

Địa chỉMục bắt buộc Mục bắt buộc
Số điện thoại di độngMục bắt buộc Mục bắt buộc -

Chữ số chế độ byte đơn

Hình thức tuyển dụng

Công việc hiện tạiTùy ý Tùy ý
Thu nhập hằng năm hiện tạiTùy ý Tùy ý

Phiền gửi kèm CV và Portfolio khi ứng tuyển

* Hình thức file là Excel, HTM, PDF, PowerPoint, Word, file note, hình ảnh (GIF/JPEG/TIFF)
* Size của 1 file không quá 20MB

CV và Portfolio Mục bắt buộc

Về việc lưu giữ thông tin cá nhân

Quy ước liên quan đến việc lưu giữ thông tin cá nhân đã đă ký trong Form đăng ký.

1. Thông tin cá nhân

Đó là thông tin về một cá nhân và có thể xác định một cá nhân cụ thể theo tên, ngày sinh hoặc mô tả khác được bao gồm trong thông tin (bao gồm cả việc có thể dễ dàng so sánh với các thông tin khác, từ đó có thể phân biệt cá nhân phù hợp).

2. Người đăng ký

Người đăng ký là người đồng ý vào bản quy ước, sử dụng Form đăng ký để nhập và gởi thông tin cá nhân.

3. Quản lý thông tin cá nhân

Công Ty Cổ phần Ambition sẽ kiểm soát chặt chẽ thông tin cá nhân của người đăng ký một cách hợp lý để thông tin ấy sẽ không bị đơn vị thứ 3 nào tiếp xúc đến với mục tiêu không chính đáng. Việc xét duyệt thông tin cá nhân của người đăng ký cũng được giới hạn bởi những người được công ty Ambition xác nhận.

4. Mục dích, phương pháp lấy thông tin cá nhân

Công ty cổ phần Ambition thông qua Form đăng ký được cung cấp trên trang này, vì mục đích tuyển dụng nhân viên, như nhân viên chính thức để làm việc tại công ty chúng tôi, nên chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết.

5. Sử dụng thông tin cá nhân

Công Ty Cổ phần Ambition ngoại trừ những trường hợp dưới đây sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của người đăng kí cho bên thứ 3 khi chưa có sự đồng ý của người đăng kí, hay những mục đích được ghi ở phần trên.

・Trường hợp tuân theo quy định của pháp luật.

・Trường hợp được yêu cầu công bố bởi cơ quan tư pháp và các cơ quan hành chính.

・Trường hợp tiết lộ cho các đối tác kinh doanh, các đơn vị nhận ủy thác, công ty liên kết đã ký kết thỏa thuận bảo mật với Công ty, trong phạm vi cần thiết.

Hơn nữa,sẽ có trường hợp cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3, nhưng trong thông tin sẽ không ghi rõ tên khách hàng

6.Vấn đề phát sinh trong rường không cung cấp thông tin cá nhân

Công Ty Cổ phần Ambition cần thông tin cá nhân vì mục dích được đăng tải ở phần 5, cũng có trường hợp người đăng kí không điền đầy đủ các hạng mục của Form đăng kí thì có thể không được tuyển khảo.

7. Công bố, đính chính, xóa thông tin cá nhân

Nếu có trường hợp yêu cầu công bố, đính chính hoặc xóa thông tin cá nhân từ chính người đăng ký, chúng tôi sẽ đối ứng không chậm trễ. Trường hợp người đăng ký muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân được gửi từ biểu mẫu đăng ký, thì công ty Ambition Co., Ltd. sẽ chấp nhận hiệu chỉnh bằng thông tin cá nhân mới nhất được phản ánh, chỉnh sửa khi gởi lại Form đăng ký.

8. Liên hệ, giải đáp:

Nếu cần thêm thông tin về việc công bố, chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ theo như bên dưới.

Mail liên hệ : vietnam@ambition.ne.jp

9. Thay đổi quy chế

Ambition Co., Ltd. có thể thay đổi các Điều khoản này theo thời gian mà không tham khảo sự đồng ý trước của người đăng ký.

Đồng ý với mục dích sử dụng thông tin cá nhân, Vui lòng kiểm tra mục dích sử dụng thông tin cá nhân trước khi check vào bên dưới.

Tên

Mục bắt buộc

Họ

Tên

Ngày tháng năm sinh

Mục bắt buộc

 
 
Giới tính

Mục bắt buộc

Địa chỉ mail

Mục bắt buộc

 Chữ số chế độ byte đơn

* Để xác nhận, phiền bạn nhập thêm lần nữa

 Chữ số chế độ byte đơn

Địa chỉ

Mục bắt buộc

Số điện thoại di động

Mục bắt buộc

 - 

 Chữ số chế độ byte đơn

Hình thức tuyển dụng

Công việc hiện tại

Tùy ý

Thu nhập hằng năm hiện tại

Tùy ý

Phiền gửi kèm CV và Portfolio khi ứng tuyển

* Hình thức file là Excel, HTM, PDF, PowerPoint, Word,
 file note, hình ảnh (GIF/JPEG/TIFF)
* Size của 1 file không quá 20MB

CV và Portfolio

Mục bắt buộc

Về việc lưu giữ thông tin cá nhân

Quy ước liên quan đến việc lưu giữ thông tin cá nhân đã đă ký trong Form đăng ký.

1. Thông tin cá nhân

Đó là thông tin về một cá nhân và có thể xác định một cá nhân cụ thể theo tên, ngày sinh hoặc mô tả khác được bao gồm trong thông tin (bao gồm cả việc có thể dễ dàng so sánh với các thông tin khác, từ đó có thể phân biệt cá nhân phù hợp).

2. Người đăng ký

Người đăng ký là người đồng ý vào bản quy ước, sử dụng Form đăng ký để nhập và gởi thông tin cá nhân.

3. Quản lý thông tin cá nhân

Công Ty Cổ phần Ambition sẽ kiểm soát chặt chẽ thông tin cá nhân của người đăng ký một cách hợp lý để thông tin ấy sẽ không bị đơn vị thứ 3 nào tiếp xúc đến với mục tiêu không chính đáng. Việc xét duyệt thông tin cá nhân của người đăng ký cũng được giới hạn bởi những người được công ty Ambition xác nhận.

4. Mục dích, phương pháp lấy thông tin cá nhân

Công ty cổ phần Ambition thông qua Form đăng ký được cung cấp trên trang này, vì mục đích tuyển dụng nhân viên, như nhân viên chính thức để làm việc tại công ty chúng tôi, nên chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết.

5. Sử dụng thông tin cá nhân

Công Ty Cổ phần Ambition ngoại trừ những trường hợp dưới đây sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của người đăng kí cho bên thứ 3 khi chưa có sự đồng ý của người đăng kí, hay những mục đích được ghi ở phần trên.

・Trường hợp tuân theo quy định của pháp luật.

・Trường hợp được yêu cầu công bố bởi cơ quan tư pháp và các cơ quan hành chính.

・Trường hợp tiết lộ cho các đối tác kinh doanh, các đơn vị nhận ủy thác, công ty liên kết đã ký kết thỏa thuận bảo mật với Công ty, trong phạm vi cần thiết.

Hơn nữa,sẽ có trường hợp cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3, nhưng trong thông tin sẽ không ghi rõ tên khách hàng

6.Vấn đề phát sinh trong rường không cung cấp thông tin cá nhân

Công Ty Cổ phần Ambition cần thông tin cá nhân vì mục dích được đăng tải ở phần 5, cũng có trường hợp người đăng kí không điền đầy đủ các hạng mục của Form đăng kí thì có thể không được tuyển khảo.

7. Công bố, đính chính, xóa thông tin cá nhân

Nếu có trường hợp yêu cầu công bố, đính chính hoặc xóa thông tin cá nhân từ chính người đăng ký, chúng tôi sẽ đối ứng không chậm trễ. Trường hợp người đăng ký muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân được gửi từ biểu mẫu đăng ký, thì công ty Ambition Co., Ltd. sẽ chấp nhận hiệu chỉnh bằng thông tin cá nhân mới nhất được phản ánh, chỉnh sửa khi gởi lại Form đăng ký.

8. Liên hệ, giải đáp:

Nếu cần thêm thông tin về việc công bố, chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ theo như bên dưới.

Mail liên hệ : vietnam@ambition.ne.jp

9. Thay đổi quy chế

Ambition Co., Ltd. có thể thay đổi các Điều khoản này theo thời gian mà không tham khảo sự đồng ý trước của người đăng ký.

Đồng ý với mục dích sử dụng thông tin cá nhân, Vui lòng kiểm tra mục dích sử dụng thông tin cá nhân trước khi check vào bên dưới.