採用情報タイトル

Thông tin cá nhân

Để cải thiện các dịch vụ của trang web này, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin cá nhân của khách hàng như: tên, địa chỉ e-mail v.v...

Những thông tin cá nhận được thu thập sẽ được dùng để cải thiện dịch vụ website của công ty Ambition Vietnam. Nếu có mục đích sử dụng nào vượt quá mục đích này, công ty Ambition Vietnam sẽ phải liên lạc trước để xin phép quyền sử dụng. Nếu như khách hàng từ chối thì chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng
Công ty Ambition Vietnam sẽ cung cấp thông tin của quý khách cho bên thứ 3 trừ khi có sự đồng thuận của quý khách hàng. Nhưng đối với những công ty cộng tác mà đã kí kết thỏa thuận bảo mật với công ty chúng tôi, hoặc có pháp lệnh hay cơ quan pháp luật yêu cầu phải cung cấp thông tin khách hàng, thì sẽ không bị giới hạn này. Hơn nữa,sẽ có trường hợp cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3, nhưng trong thông tin sẽ không ghi rõ tên khách hàng
Nếu như khách hàng có yêu cầu xác nhận lại, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ các thông tin cá nhân đã cung cấp cho công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp ứng nhanh nhất có thể

VNENJP